โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

ปรับแผนระบบราง
ยกระดับการเดินทาง
เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

Visits: 23
Today: 2
Total: 1527

M-MAP 2

In Progress

เกาะติดข่าวสารความก้าวหน้า M-MAP 2

แผนการ
ดำเนินโครงการ

          อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

          อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ความก้าวหน้า
ของโครงการ

          อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล