โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

ปรับแผนระบบราง
ยกระดับการเดินทาง
เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

Visits: 9340
Today: 44
Total: 18905

M-MAP 2
ตอบโจทย์
การเดินทางระบบราง
ปกติวิถีใหม่แห่งมหานคร

กระบวนการศึกษา สู่ความก้าวหน้า M-MAP 2

การรวบรวม ศึกษาและทบทวนข้อมูล

งานพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์
ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง

การวางแผนเพื่อพัฒนาโครงข่าย M-MAP 2

การดำเนินการด้าน In House Technical
Arms

การมีส่วนร่วมและ EIA

MAP

In Progress
เกาะติดข่าวสารความก้าวหน้า M-MAP 2

1-3 มีนาคม 2565 : การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1

Visits: 2028 Today: 41 Total: 18905กรมการขนส่งทางรางเดินหน้าศึกษาพัฒนา M-MAP ระยะที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขต กทม. และปริมณฑล ให้ทันสมัยรองรับการเดินทางของประชาชน ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

more

15 ธันวาคม 2564 : กรมการขนส่งทางราง และที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรและจำนวนผู้โดยสารตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว สำโรง – เคหะสมุทรปราการ

Visits: 1433 Today: 2 Total: 18905เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง และที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจร

more

27 ตุลาคม 2564 : การประชุมคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาฯ (ครั้งที่ 2/2564)

Visits: 332 Today: 1 Total: 18905ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report 1) ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้ รายละเอียดของโครงการและความก้าวหน้า – ขอบเขตของงาน

more

Know & Share

แบ่งปัน ข้อมูล ความรู้ การดำเนินงาน M-MAP 2

ติดต่อโครงการ

ทุกความเห็นของคุณ เติมเต็มงานพัฒนาของเรา