โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

ปรับแผนระบบราง
ยกระดับการเดินทาง
เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

Visits: 27035
Today: 46
Total: 62121

M-MAP 2
ตอบโจทย์
การเดินทางระบบราง
ปกติวิถีใหม่แห่งมหานคร

กระบวนการศึกษา สู่ความก้าวหน้า M-MAP 2

การรวบรวม ศึกษาและทบทวนข้อมูล

งานพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์
ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง

การวางแผนเพื่อพัฒนาโครงข่าย M-MAP 2

การดำเนินการด้าน In House Technical
Arms

การมีส่วนร่วมและ EIA

MAP

In Progress
เกาะติดข่าวสารความก้าวหน้า M-MAP 2

ขอเชิญเช้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย

Visits: 132 Today: 36 Total: 62121กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม

more

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

Visits: 18 Today: 0 Total: 62121กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2

more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2

Visits: 14 Today: 0 Total: 62121กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 2 ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ในวันที่ 24

more

โครงการ M-MAP2 ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์การเดินทางของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Visits: 12628 Today: 1 Total: 62121โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 หรือ M-MAP2 ได้ส่งเจ้าหน้าลงพื้นที่สัมภาษณ์การเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชนด้วยรูปแบบการเดินทางรูปแบบต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้า

more

Know & Share

แบ่งปัน ข้อมูล ความรู้ การดำเนินงาน M-MAP 2

ติดต่อโครงการ

ทุกความเห็นของคุณ เติมเต็มงานพัฒนาของเรา