โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

ปรับแผนระบบราง
ยกระดับการเดินทาง
เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

Visits: 53974
Today: 59
Total: 135784

M-MAP 2
ตอบโจทย์
การเดินทางระบบราง
ปกติวิถีใหม่แห่งมหานคร

กระบวนการศึกษา สู่ความก้าวหน้า M-MAP 2

การรวบรวม ศึกษาและทบทวนข้อมูล

งานพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์
ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง

การวางแผนเพื่อพัฒนาโครงข่าย M-MAP 2

การดำเนินการด้าน In House Technical
Arms

การมีส่วนร่วมและ EIA

MAP

In Progress
เกาะติดข่าวสารความก้าวหน้า M-MAP 2

ดาวน์โหลดแบบจำลองและคู่มือของโครงการ

Visits: 19911 Today: 59 Total: 135784Downlaod แบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง (Railway Demand Forecast Model) Downlaod คู่มือการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง Downlaod แบบจำลองความต้องการเดินทางด้วยระบบรางเชิงกิจกรรม

more

24-26 กรกฎาคม 2566 : การประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4

Visits: 506 Today: 1 Total: 135784กรมการขนส่งทางรางสรุปผลศึกษาพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP 2 วันที่ 24 ก.ค. 66 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

more

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4

Visits: 2452 Today: 2 Total: 135784 กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่

more

Know & Share

แบ่งปัน ข้อมูล ความรู้ การดำเนินงาน M-MAP 2

ติดต่อโครงการ

ทุกความเห็นของคุณ เติมเต็มงานพัฒนาของเรา