กิจกรรมโครงการ

Visits: 7
Today: 2
Total: 1522

6 ตุลาคม 2564 : การประชุมการหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาแบบจำลอง (WGs-Model) ของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1/2564)

 

8 กันยายน 2564 : การประชุมหารือร่วมกันระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญของ JICA กรมการขนส่งทางราง และทีมที่ปรึกษาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1/2564)

 

19 สิงหาคม 2564 : การประชุมคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษา ศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1/2564)

 

Category:
Business News