โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

ปรับแผนระบบราง
ยกระดับการเดินทาง
เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

Visits: 25
Today: 2
Total: 1528

M-MAP 2

ทุกความเห็นของคุณ เติมเต็มงานพัฒนาของเรา

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลอง
การคาดการณ์ความต้องการเดินทาง
ด้วยระบบราง และการพัฒนา
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

กรมการขนส่งทางราง
อาคาร ณ ถลาง ชั้น 4-5 เลขที่ 514/1
ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300